Veranstaltungs- & Messekalender

10.03.2021 10.03.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-227/date-617/ Praxistage 2021 Personal (HR)
13.04.2021 14.04.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-617/date-595/ E-World Karriereforum Personal (HR)
13.04.2021 13.04.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-161/date-156/ FirstContact 2021 Jobbörse der TH Deggendorf Personal (HR)
22.04.2021 22.04.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-167/date-162/ Girls' Day 2021 Personal (HR)
05.05.2021 05.05.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-559/date-535/ Berufsinformationsmesse Regensburg Personal (HR)
05.05.2021 05.05.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-165/date-160/ KIT Karlsruhe - Karrieremesse Personal (HR)
18.05.2021 20.05.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-560/date-536/ Konaktiva Darmstadt Personal (HR)
10.06.2021 12.06.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-248/date-232/ Hackaburg 2021 (HACKATHON IN REGENSBURG) Personal (HR)
22.06.2021 23.06.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-561/date-537/ Vocatium Regensburg Personal (HR)
31.08.2021 02.09.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-166/date-161/ Summer School Personal (HR)
10.09.2021 10.09.2021 desktopdefault.aspx/tabid-1003/2027_read-521/date-496/ Berufsforen/Speed Recruiting an der TH Deggendorf Personal (HR)

Nächste Veranstaltungen

Praxistage 2021 10.03.2021 - 10.03.2021
Kalender-Export
 

Online Exkursion
www.hochschul-praxistage.de

Personal (HR)
E-World Karriereforum 13.04.2021 - 14.04.2021
Kalender-Export
 

Match-Making
www.e-world-essen.com

Personal (HR)
FirstContact 2021 Jobbörse der TH Deggendorf 13.04.2021 - 13.04.2021
Kalender-Export
Personal (HR)
Girls' Day 2021 22.04.2021 - 22.04.2021
Kalender-Export
 

Online Exkursion
www.girls-day.de

Personal (HR)
KIT Karlsruhe - Karrieremesse 05.05.2021 - 05.05.2021
Kalender-Export
 

Online Messe
www.karrieremesse.kit.edu

Personal (HR)
Berufsinformationsmesse Regensburg 05.05.2021 - 05.05.2021
Kalender-Export
Personal (HR)
Konaktiva Darmstadt 18.05.2021 - 20.05.2021
Kalender-Export
Personal (HR)
Hackaburg 2021 (HACKATHON IN REGENSBURG) 10.06.2021 - 12.06.2021
Kalender-Export
 

Pitch
www.hackaburg.de

Personal (HR)
Vocatium Regensburg 22.06.2021 - 23.06.2021
Kalender-Export
 

Live Messe
www.vocatium.de

Personal (HR)
Summer School 31.08.2021 - 02.09.2021
Kalender-Export
Personal (HR)
Berufsforen/Speed Recruiting an der TH Deggendorf 10.09.2021 - 10.09.2021
Kalender-Export
 

Online - Veranstaltung
www.th-deg.de

Personal (HR)